• Voorwaarden en private policy

 • ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS SPORTSALON SANAVITALA per 1 mei 2018

  SanaVitala heeft de lidmaatschapsvoorwaarden en de huisregels opgesteld om er voor te zorgen dat er een veilige en ontspannen omgeving ontstaat waarin je kunt spor­ten. Denk dus bij het gebruik van de faciliteiten aan de regels die onderdeel vormen van je abonnement en waarvan je hebt aangegeven ze te zullen naleven. SanaVitala kan de lidmaatschapsvoorwaarden en de huisregels op ieder moment aanpassen zon­der verdere aankondiging. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker en het lid om de lidmaatschapsvoorwaarden en de huisregels te kennen en zich daaraan te houden. De meest actuele huisregels en lidmaatschapsvoorwaarden zijn te verkrij­gen via de receptie van SanaVitala Hoogland.

  Gelijke rechten:

  SanaVitala is een sportsalon voor vrouwen. Alle leden hebben onvoorwaardelijke en gelijke toegang tot de facili­teiten.

  Lidmaatschap:

  Er zijn twee manieren van contributie te innen: Een strippenkaart (10x porten en 3 maand geldig). Of een abonnement (lidmaatschap) voor onbeperkt sporten. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 3, 6 of 12 maanden. Na de contractperiode wordt het lidmaat­schap telkens automatisch met 1 maand verlengd. De opzegtermijn be­draagt een volledige kalendermaand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk. Zonder opzegging blijf je betalingsplichtig, óók als je géén gebruik meer maakt van de faciliteiten. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij herinschrijving dient opnieuw een startpakket te worden betaald.

  Contributie en inschrijfgeld:

  De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm en de con­tractduur. Inschrijfgeld wordt berekend bij het inschrijven van het lidmaatschap. Afhankelijk van het moment van de ingangsdatum wordt de contributie berekend voor de eerste maand.

  Betaling:

  De kosten voor het lidmaatschap dienen maandelijks via een automatische over­schrijving (incasso) van het door jou opgegeven bank- of gironummer te worden voldaan. De contributie zal maandelijks rond de 26ste van de maand worden geïncasseerd. Dit zal plaatsvinden in de periode voorafgaand aan de abonnementsperiode. Indien het voor ons niet mogelijk is het door jou verschuldigde bedrag te incasseren dan behouden we ons het recht voor € 5,00 stornokosten in rekening te brengen. We zullen je daarnaast de toegang moeten ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is betaald. Indien de contributies binnen 14 dagen na de eerste incasso datum nog niet zijn voldaan is het lid in verzuim. Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingster­mijn zoals in een verzonden herinnering vermeldt, gaat de vordering ter incasso. De contributie over de lopende periode is dan ineens opvorderbaar. Indien cliënt ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is ver­eist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die SanaVitala genoodzaakt is te maken.

  Restitutie van inschrijfgeld en contributies:

  Restitutie van contributies worden niet verstrekt met uitzondering van door huis­arts of anderzijds behandelende arts opgegeven medische reden die tot voortijdige beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst noodzaakt. Restitutie van start­pakket wordt niet verstrekt.

  Niet-goed-geld-terug garantie:

  Ben je niet tevreden over de service die wij bieden dan kun je uiterlijk binnen 10 dagen na de ingangsdatum van je lidmaatschap het lidmaatschap beëindigen. We betalen je dan direct het volledige contributiebedrag retour. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je dit schriftelijk (en ondertekend) aan de receptie bekend te maken.

  Lidmaatschapspassen:

  Ieder lid is verplicht een SanaVitala ID pas aan te schaffen. De ID pas is be­doeld voor klantenidentificatie. De kosten voor de ID pas is in de vorm van borg. De SanaVitala ID pas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan je pas aan derden ter beschikking te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas dien je tegen betaling van € 10,00 een nieuwe pas aan te schaf­fen. SanaVitala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van je pas.

  Check-in:

  Bij het bezoek aan de faciliteiten van SanaVitala moet je je bij aankomst melden met je ID pas voordat je toegang krijgt tot de faciliteiten. Als je de ID pas bent vergeten kun je een tijdelijke pas ter beschikking krijgen, je bent dan wel verplicht je te legitimeren. Je betaalt hiervoor € 10,00 borg die je na inlevering van de ID pas terugkrijgt.

  Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap:

  Een SanaVitala lidmaatschap kan alleen met een geldige rede en in overleg tijdelijk worden stopgezet.

  Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt in de volgende omstandigheden:

  Bij een langdurige blessure of zwangerschap en na overleg van een schriftelijke verklaring van de huisarts dat je niet kunt sporten, kan SanaVitala toestemming geven maximaal 6 maanden geen gebruik te maken van de faciliteiten. Dit geldt uitsluitend vanaf het moment dat de schriftelijke verklaring door ons is ontvangen. Bij tijdelijke verplaatsing van je werkzaamheden voor je werkgever kun je in aan­merking komen voor een onderbreking van het lidmaatschap, neem hiervoor contact op met de eigenaresse. In alle bovenstaande situaties wordt de periode, waarover het lidmaatschap is stopgezet, aan het eind van de contractperiode verlengd.

  Openingstijden:

  Tijdens de officiële feestdagen is het fitnesscentrum gesloten tenzij anders aange­geven. SanaVitala behoudt zich het recht voor de opening- en sluitingstijden alsmede aanvangstijden van lessen te wijzigen zonder dat hieruit door het lid enig recht kan worden ontleend. Tijdens de zomervakantie heeft het fitnesscentrum een gewijzigd lesrooster. Dit rooster zal ruim voor de zomervakantie bekend gemaakt worden.

  Kinderen:

  Kinderen jonger dan 16 jaar mogen niet zelfstandig gebruik maken van de appara­tuur of zelfstandig deelnemen aan groepslessen of overige faciliteiten.

  Verboden items of activiteiten:

  Het gebruik van alcohol en drugs in de club is verboden. Je kunt de faciliteiten van SanaVitala ook niet gebruiken als je onder invloed bent van alcohol of drugs. Het meebrengen en/of gebruik van wapens van welk soort dan ook, is verboden.

  Aansprakelijkheid:

  Het hierna vermelde inzake de aansprakelijkheid geldt zowel voor leden als voor introducé(e)s van SanaVitala. Iedere deelnemer dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie. SanaVitala of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor blessures, letsel, (blijvende) invaliditeit en/of overlijden ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens een bezoek aan ons centrum. Iedere aanwezige vrijwaart SanaVitala voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de sportsalon ten gevolge van handelen of nalaten van deze persoon.

  SanaVitala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen, evenmin ten aanzien van ontvreemding uit een kluisje. SanaVitala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal uit of van jouw voertuig of ander vervoermiddel welke zich bevindt op het terrein van SanaVitala of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

  Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens van leden worden in het klantenbestand van SanaVitala opgeslagen om te verwerken in de administratie. Leden hebben op elk moment het recht om SanaVitala te vragen om de gegevens in de database te veranderen, aan te passen of te verwijderen. SanaVitala kan de veiligheid van persoonlijke gegevens van leden die via internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor aanvaardt SanaVitala op geen enkel wijze aansprakelijkheid. Alleen SanaVitala kan leden een email versturen in het kader van promotionele activiteiten als leden daarmee hebben ingestemd. Ten aller tijden kunnen leden zich hiervoor afmelden. 

  Overige voorwaarden:

  1. SanaVitala behoudt zich het recht voor tarieven en Algemene Voorwaarden te wij­zigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rech­ten worden ontleend.

  2. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. SanaVitala behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

  3 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden en­kel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van SanaVitala gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschik­king gesteld.

  4 We vragen als we foto’s, video’s maken en deze willen gebruiken voor de website of facebook altijd toestemming aan de desbetreffende om het te mogen publiceren. Klanten hebben altijd het recht om geen toestemming te geven of later het verzoek te doen om het te verwijderen of de toestemming in te trekken. We zullen hier altijd gehoor aangeven.

   Voorwaarden voor cursus, workshop MindWalk Hoogland:

  Zie algemene voorwaarden SanaVitala

  Door deelname verklaar u geheel op eigen verantwoording de training/ cursus/ workshop/ clinic van Mind-Walk te ontvangen. De trainingsopbouw, trainingsoefeningen en de gebruikte materialen worden niet met derden gedeeld of op social media. Behalve met uw eigen trainingsgroep. De Mind-Walk thema's  worden niet met derden gedeeld. U stemt ermee in dat jouw gegevens door Mind-Walk bewaard zullen worden, de persoonsgegevens zullen alleen voor eigen gebruik worden bewaard. Mind-Walk behoudt zich het recht voor een training/workshop/clinic bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte of koude, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast, uitgesteld of ingekort. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de deelnemers. Mind-Walk is niet verplicht om contributie og cursusgeld te retourneren. Restitutie van het cursus of lesgeld is niet mogelijk. Deelname aan de Mind-Walk cursus/training/workshop/clinic geschiedt geheel op eigen risico. Mind-Walk is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Mind-Walk is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Mind-Walk georganiseerde activiteiten. Indien er sprake is van gezondheidsklachten, overgewicht of een andere oorzaak waardoor je twijfelt, raadpleeg dan eerst een arts. Mind-Walk behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan de cursus/workshop/clinic of training. Mind-Walk mag, naar eigen inzicht, klanten weigeren/royeren wanneer o.a. sprake is van misplaatst gedrag, baldadigheid of vernieling. Het voldoen van de betalingen is uitsluitend voor aanvang cursus of les(sen) mogelijk. Mind-Walk behoud het recht, indien noodzakelijk om ieder jaar per 1 januari de tarieven aan te passen.

   Huisregels:                                                                                                                                 

  Sporten bij sportsalon SanaVitala staat voor een sportieve en gezellige sportbeleving. Om het bezoek aan onze sportsalon voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert SanaVitala de volgende huisregels:

  In de trainingsruimtes draag je schone binnenschoenen, evenals schone en correcte sportkleding. Tijdens het trainen gebruik je een handdoek op alle apparaten en/of matten. Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes. Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimtes gebruiken. Jassen of vesten laat je achter op de daarvoor bestemde kapstok/ kledingbak. Tassen, schoenen of andere kledingstukken kunnen in de daarvoor bestemde bakken of in de kleedruimte boven. Waardevolle spullen kun je aan één van onze medewerkers in bewaring te laten nemen. Of (bij een les) in de zaal leggen in de daarvoor bestemde schaal. Koffie en thee is gratis. Je kunt het zelf pakken. Graag de vuile kopjes op het dienblad terugzetten en de papiertjes in het prullenbakje te deponeren. Kom je met de fiets, kun je die voor de deur neerzetten in de fietsenrekken. Kom je met de auto, kun je die parkeren op het parkeerterrein aan de achterzijde. Dit terrein is verlicht tot 22.00 uur. Deelname aan training gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je bezittingen of voor ongevallen in en om de sportsalon. 

  Pricacy Policy:

  Sportsalon SanaVitala / MindWalk Hoogland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derde verstrekken of verkopen. Zij zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan diegene die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze ledenadministratie. Op uw verzoek passen we uw persoonsgegevens aan of laten we deze verwijderen. De nieuwsbrief van SanaVitala wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinde anders dan van SanaVitala zelf. Het email-adressenbestand wordt niet door gegeven of verkocht aan derden. De datagegevens die worden verzameld zijn voor eigen gebruik van SanaVitala. De data gegevens van het bezoeken van de website of facebook van SanaVitala / MindWalk Hoogland worden alleen gebruikt voor eigen gebruik van SanaVitala, en ook niet aan derden verstrekt of doorverkocht.